Zakoni i propisi

ZAKONI I OSTALI PROPISI

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/1832/20)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16114/22)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17107/20)
 • Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12121/1698/1942/20144/2037/21)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  28/1010/23)
 • Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/1470/1798/19151/22)
 • Uredba o izmjenama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 48/2023)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/1537/21)
 • Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119)

OPĆINA PISAROVINA – OPĆI AKTI I ODLUKE

 • Statut Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20, 1/21)
 • Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Pisarovine“ broj 15/18)
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun boda komunalne naknade („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 13/18)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 2/13, 3/23)
 • Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/23)
 • Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - groblja javnim dobrom u općoj uporabi („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/23)
 • Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga i otpisa potraživanja i obveza Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/23)
 • Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima na vatrogasnim intervencijama („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 2/23)
 • Odluka o načinu korištenja sportske dvorane u Pisarovini („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 11/20, 1/23)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 13/21, 1/23)
 • Odluka o komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/19, 13/20, 9/22, 14/22)
 • Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika („Službene novine Općine Pisarovina“ broj; 14/22)
 • Odluka o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj; 14/22)
 • Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/16, 13/20, 14/20, 3/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj, 3/22)
 • Odluka o komunalnom redu („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/19, 3/22)
 • Odluka o kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 11/21)
 • Odluka o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Pisarovina i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/22)
 • Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 13/19)
 • Odluka o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 15/18, 13/19)
 • Odluka o porezima Općine Pisarovina („Narodne novine“ broj 61/17, 107/17, 125/19)
 • Odluka o sufinanciranju grobne naknade („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 15/18, 13/19)
 • Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/19)
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada(„Službene novine Općine Pisarovina“ broj 2/18)
 • Odluka o zaštiti osobnih podataka („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 10/18)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 12/18)
 • Odluka o agrotehnički mjerama i mjera za za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Pisarovina (“Službene novine Općine Pisarovina” broj 5/15),
 • Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama na području drugih jedinica lokalne/područne samouprave („Službene novine Općine Pisarovina“, broj 11/16, 8/23)
 • Odluka o komunalnom doprinosu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 15/18)
 • Odluka o davanju na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pisarovina za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 4/14, 3/16, 1/21)
 • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/16, 11/20)
 • Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 6/23)
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/13 i „Službene novine Općine Pisarovina“ broj 10/21)
 • Pravilnik o radu Općine Pisarovina (Pročišćeni tekst – 11.2022.)
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/07, 09/09)