Zakoni i propisi

Pravilnik o javnoj nabavi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17)

Opća uredba o zaštiti podataka (SL EU L119)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)