TURISTIČKA ČLANARINA

Obveza plaćanja članarine turističkim zajednicama kao i obveza sastavljanja konačnog obračuna i plaćanja predujmova tijekom godine obavlja se prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019, 22.5.2019.)

Prema članku 4. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) – dalje Zakon, obveznici plaćanja članarine su:

(1) Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

(2) Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

(3) Djelatnosti koje su temelj za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisane su člankom 5. Zakona.

Djelatnosti za koje se plaća članarina razvrstane su u 5 skupina prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, nabrojenih u članku 5. Zakona

Stope za obračun i plaćanje članarine

Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Prva skupina 0,16150
Druga skupina 0,12920
Treća skupina 0,09690
Četvrta skupina 0,03230
Peta skupina 0,01938

 

 

Prema članku 7. Zakona osnovica za obračun članarina:

(1) Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(2) Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obveznike poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti po osnovi koje je obveznik poreza na dobit.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupno ostvareni naplaćeni primici.

(5) Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe posebno se utvrđuje ukupni prihod odnosno ukupni primitak za osnovicu za obračun članarine.

(6) Pravnoj i fizičkoj osobi koja utvrđuje osnovicu za obračun članarine sukladno stavku 5. ovoga članka, osnovica za obračun članarine smanjuje se za dio njezinih prihoda ili primitaka ostvarenih u poslovnim jedinicama.

Prema članku 9. Zakona mjesto plaćanja članarine:

(1) Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba u kojem ima sjedište odnosno prebivalište, a za poslovne jedinice na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje je sjedište poslovne jedinice.

(2) Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje obavlja djelatnost.

Prema članku 11. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu:

(1) Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja sukladno posebnim propisima vodi poslovne knjige, članarinu plaća sukladno članku 10. ovoga Zakona.

(3) Godišnji paušalni iznos članarine osoba iz stavka 1. ovoga članka može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

(4) Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

(5) Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

(6) Iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.

Prema članku 13. Zakonu dostava podataka o osnovici za obračun članarine

(1) Osobe iz članka 10. ovoga Zakona dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu fizičke osobe zbirni podatak o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 7. ovoga Zakona, objedinjeno za sjedište pravne osobe odnosno prebivalište fizičke osobe i za poslovne jedinice.

 

(2) Podatak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na posebnom obrascu za prijavu podataka za obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ-a) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima.

 

(3) Oblik i sadržaj obrasca iz stavka 2. ovoga članka te način dostave podatka iz stavka 1. ovoga članka putem sustava ePorezna ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

 

(4) Osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici, posebni Obrazac TZ-a čiji oblik i sadržaj ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

 

Primatelj: Državni proračun

Broj računa primatelja: HR871001005 1733127159

Model: 67

Poziv na broj primatelja: upisuje se OIB obveznika

Opis plaćanja: uplata turističke članarine za razdoblje...

Turistička članarina se plaća mjesečno tijekom godine. Ako je obveznik obavljao djelatnost u cijelom poreznom razdoblju, plaća članarinu u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Ako je obavljao djelatnost u dijelu poreznog razdoblja, tada plaća članarinu u mjesečnim svotama utvrđenim dijeljenjem utvrđene obveze za prethodnu godinu podijeljenu s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti. Mjesečni predujam članarine uplaćuje se do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09).

Obrazac TZ

Link : Zakon o turističkim članarinama,  NN 52/19 (22.5.2019.)