Turistička pristojba

 

Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu u Zagrebačkoj županiji

Odluka o visini turističke pristojbe za 2021. godinu u Zagrebačkoj županiji 

Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu u Zagrebačkoj županiji

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)

 

TURISTIČKA PRISTOJBA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica koju koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

Prijava Turističkoj zajednici mora se izvršiti u roku od 24h po dolasku, te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak.

Temeljem Odluke o utvrđivanju visine turističke pristojbe za 2022. godinu za područje Zagrebačke županije, visina turističke pristojbe za područje Općine Pisarovina utvrđuje se u iznosu:  10 kn/ 1,33 €.

Turističku pristojbu plaćaju:

 1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:

 1. djeca do 12 godina
 2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
 3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
 6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
 7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

(2) Osobama u smislu stavka 1. točke 3. ovoga članka smatraju se sve osobe koje nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem rade na temelju radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme, osobe koje obavljaju povremene ili sezonske poslove ili poslove na temelju studentskog/učeničkog ugovora ili ugovora o učeničkoj/studentskoj praksi u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, a koje koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost ili u kojem se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

 1. osobe od navršenih 12 ‒ 18 godina starosti,
 2. osobe od 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na oslobađanje plaćanja turističke pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

 

OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 350,00 kn/46,45 €, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po krevetu iznosi 200,00 kn / 26,54 € za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu, kamp odmorištu ili kamp odmorištu – robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu određuje se u iznosu od 500,00 kn / 66,36 €, a u istim vrstama na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu po smještajnoj jedinici određuje se u iznosu od 250,00 kn / 33,18 € za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, a uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor.

Temeljem članka 12. Zakona o turističkoj pristojbi (NN broj 52/19) iznajmljivači će plaćati godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za pomoćne krevete samo ukoliko su isti navedeni u izreci rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Pomoćni kreveti navedeni u obrazloženju rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ne predstavljaju pravnu osnovu za naplatu godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe.

Iznajmljivači kojima su u izreci rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu navedeni pomoćni kreveti mogu nastaviti pružati ugostiteljske usluge temeljem ishođenog rješenja.

Ukoliko iznajmljivači prijave veći broj turista nego što je utvrđeno rješenjem, dužni su za iste plaćati turističku pristojbu sukladno članku 12. Zakona o turističkoj pristojbi (NN, broj 52/19) koji propisuje da iznajmljivači plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) te su dužni ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s izrekom u kojoj su navedeni glavni i pomoćni kreveti.

Pomoćni kreveti – rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – Ministarstvo turizma

VLASNICI KUĆE ILI STANA ZA ODMOR KOJI NIJE SMJEŠTAJNI OBJEKT, ZA SVE OSOBE KOJE NOĆE U TOJ KUĆI ILI STANU - upute za prijavu u sustav eVisitor

VLASNICI KUĆE ILI STANA ZA ODMOR 

Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor, osim ranije navedenih koji po Zakonu nisu obveznici plaćanja TP, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju ili paušalno. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju Turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji na području Pisarovine iznosi:

Turistička pristojba Prvi član         Drugi član      Za svakog sljedećeg člana

              u kunama     60,00              60,00              25,00

                  eurima       7,96                7,96                3,32

Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određuje se u visini utvrđenoj u članku 2. Odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu u Zagrebačkoj županiji.  

 

PRAVNE OSOBE ILI OBRTI

Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, turističku pristojbu plaćaju pravnoj osobi s kojom su dogovorile uslugu, po svakom ostvarenom noćenju. Pravna je osoba obvezna turističku pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu.

RAČUN ZA PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE

Primatelj: TZ Općine Pisarovina

Broj računa: HR6610010051733104742

Model: 67

Poz.na broj: OIB uplatitelja (vlasnik kuće, iznajmljivač, pravna osoba)– sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

Opis plaćanja: Uplata turističke pristojbe

Evidenciju plaćanja turističke pristojbe vodi Turistička zajednica, a imate li dodatnih pitanja, Turistička zajednica stoji vam na raspolaganju.

Linkovi:

ZAKON O TURISTIČKOJ PRISTOJBI , NN 52/2019 (22.5.2019.)

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU , NN 115/18, (20.12.2018.)

UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU

NAREDBA O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE

NADZOR OBRAČUNA I NAPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE.pdf