Savjet mladih

2016.g. konstituiran je savjet mladih, predsjednica je KATARINA STEPUŠIN, Donja Kupčina 367, mob. 098 9212 401, zamjenik predsjednika je MATEJ KUŠEVIĆ, Lučelnica 87, mob. 099 821 8100.

P O S L O V N I K o radu Savjeta mladih općine Pisarovina

Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 09/09), Savjet mladih općine Pisarovina na konstituirajućoj sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine, donosi

P O S L O V N I K
o radu Savjeta mladih općine Pisarovina

  1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbor predsjednika Savjeta mladih općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Savjet) i njegovog zamjenika, prava, obveze i odgovornosti članova Savjeta, način i postupak donošenja akata Savjeta, sazivanja, rad i tijek sjednice te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

  1. KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednice Savjeta se saziva na način i u rokovima određenim Odlukom o osnivanju Savjeta mladih općine Pisarovina, a Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva prava i dužnosti predsjednika i rukovođenja sjednicom.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA

Članak 3.

Član Savjeta ima pravo i dužnost sudjelovanja u radu Savjeta.

Članak 4.

Član Savjeta može tražiti od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednica Savjeta.
Član Savjeta može tražiti od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela da mu pruži pomoć u obavljanju njegove funkcije u neposrednoj izradi prijedloga akata koje on podnosi. Također može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije člana Savjeta.

  1. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
    SAVJETA

Članak 5.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednika i zamjenika predsjednika predlažu članovi Savjeta.
Predsjednik i zamjenik predsjednika se bira javno, većinom glasova svih članova Savjeta.
Prava i dužnosti predsjednika Savjeta su propisana Odlukom o osnivanju Savjeta mladih općine Pisarovina.

Članak 6.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika može dati najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 7.

Predsjedniku Savjeta u pripremanju i organiziranju sjednice Savjeta mladih pomaže tajnica načelnika općine Pisarovina.

Članak 8.

Savjet donosi odluke, mišljenja, obavijesti, zapisnike i druge akte na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom o osnivanju Savjeta mladih općine Pisarovina, a potpisuje ih predsjednik Savjeta.
Izvornici Odluka i drugih akata čuvaju se u pismohrani Savjeta.
Izvornikom iz stavka 2. ovog članka razumijeva se tekst odluke ili nekog drugog akta usvojen na sjednici Savjeta.

Članak 9.

Ovlašteni predlagatelji materijala o kojima Savjet odlučuje jesu članovi Savjeta.

  1. RED NA SJEDNICI
    Sazivanje sjednice

Članak 10.

Savjet mladih radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne.
Redovite sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih i dužan ih je sazvati najmanje jedanput u dva (2) mjeseca.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 11.

Sjednice Savjeta se sazivaju pisanim pozivom.
Poziv na sjednicu sa materijalima koji se donose na prijedlog dnevnog reda dostavljaju se članovima Savjeta u pravilu najmanje osam dana prije održavanja sjednice.
Poziv i materijal za sjednicu mogu se dostaviti i elektroničkim putem.

DNEVNI RED

Članak 12.

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta.
U prijedlog Dnevnog reda unose se svi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja upućenih predsjedniku.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.
Predsjednik Savjeta može izuzetno na samoj sjednici predložiti dopunu Dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.
Ako se predlaže dopuna Dnevnog reda, članovima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

Članak 13.

Prilikom utvrđivanja Dnevnog reda, najprije se odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog izostavi, a zatim se Dnevni red nadopuni.
Nakon što se dnevni utvrdi, predsjednik Savjeta objavljuje utvrđeni Dnevni red.

PREDSJEDAVANJE SJEDNICOM I SUDJELOVANJE U RADU SJEDNICE

Članak 14.

Sjednici Savjeta mladih predsjedava predsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Savjeta.
U radu sjednice Savjeta mogu sudjelovati članovi Savjeta te ostali koje je pozvao predsjednik Savjeta.
Član Savjeta može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.
Član Savjeta može u raspravi o istoj temi sudjelovati samo jedanput, ali može dati dodatno pojašnjenje svog stava i iznesenog mišljenja najduže u trajanju od 5 minuta.

TIJEK SJEDNICE

Članak 15.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Savjeta utvrđuje nazočnost članova Savjeta.

Ako predsjednik Savjeta utvrdi da na sjednici nije nazočan dovoljan broj članova, predsjednik Savjeta odgađa sjednicu za određeni dan ili sat.
Sjednica će se prekinuti i odgoditi u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine Savjeta.

ODLUČIVANJE

Članak 16.

Za donošenje odluke ili drugog akta na sjednici Savjeta potrebna je nazočnost većine članova.
Odluke i drug akte Savjet donosi većinom glasova nazočnih.

GLASOVANJE

Članak 17.

Glasovanje na sjednici je javno.
Javno glasovanje se provodi dizanjem ruku. Članovi se izjašnjavaju „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „ZA“ ili „PROTIV“.
Predsjednik Savjeta objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 18.

Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

  1. ZAPISNICI

Članak 19.

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Svaki član Savjeta ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i zapisničar.

Zapisničar se određuje prije svake sjednice, koji je ujedno i član Savjeta.
Izvornici zapisnika sjednice čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Pisarovina.

VII. JAVNOST RADA

Članak 20.

Sjednice Savjeta su javne.
Javnost može pratiti rad Savjeta, ali ne smije ometati njegov rad.

O radu Savjeta javnost se obavještava, putem sredstava javnog priopćavanja i Internet stranice općine Pisarovina.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća općine Pisarovina.

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od strane Savjeta, a objavljuje se na oglasnoj ploči i Internet stranici općine Pisarovina.

Klasa: 023-08/13-80/1
Ur.broj: 238/21-01-13-1
Pisarovina, 12. travnja 2013.

SAVJET MLADIH OPĆINE 
P I S A R O V I N A