Gospodarska zona

 

https://www.360cities.net/image/industrial-park-pisarovina#0.00,0.00,70.0

POZIV INVESTITORIMA ZA ULAGANJE U PODUZETNIČKE ZONE NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA:

Poštovani investitori,

Dozvolite nam da vam ukratko predstavimo mogućnosti ulaganja u PODUZETNIČKE ZONE na području Pisarovina kao i samu Općinu.

Za ulaganja su vam na raspolaganju Zona Pisarovina. U zoni ima na raspolaganju za prodaju cca 10 ha uz izgrađenu kompletnu komunalnu infrastrukturu.

Ukupno raspolažemo sa 103 ha građevinskog zemljišta po minimalnoj početnoj cijeni 8  €/m2, čime su u mogućnosti zadovoljiti sve, pa i prostorno najzahtjevnije ulagačke projekte.

Također u zoni Pisarovina raspolažemo i sa 3 ha premium zemljišta po minimalnoj početnoj cijeni 12 €/m2, namijenjenog ulaganjima osjetljivim na položaj (trgovine i usluge sa velikim protokom kupaca).

Prodajne površine prilagođavamo projektima, kako bi omogućili optimalnu investiciju.

Investitori ulaganjem u naše zone mogu računati na sljedeće prednosti:

-        angažiranu suradnju i pomoć Općine Pisarovina na izradi prostorno-planskih dokumenata i dozvola,

-        stabilnu opskrbu osnovnim komunalnim uslugama po ekonomski opravdanim cijenama,

-        komunalni doprinos po cijeni od 2,8 eura/m3 s mogućnošću smanjenja za 50% ukoliko se sjedište tvrtke prijavi na području općine,

-          komunalni doprinos obračunava se po m3 prostora do maksimalne visine objekta do 6m,

-        blizinu glavnih prometnih pravaca  (autocesta – 13 km) i glavnih urbanih središta (Zagreb, Jastrebarsko, Karlovac, Velika Gorica, Sisak), do cca 30 km.

U konačnici, ulaganjem na prostoru Općine Pisarovina pridružujete se dugačkoj listi poslovnih subjekata koji su ostvarili svoje ciljeve na našim prostorima. Među ostalima, tu su:

-        „Jamnica plus“, tvornica mineralne vode, tržišni lider u Hrvatskoj

-          Koenig Metall Croatia, dio je grupacije KÖNIG METALL GmbH & Co.

-          PIP d.o.o.

-          Mihoković d.o.o.

-          Sladović d.o.o.

-          Loina Mont d.o.o.

-          Craft pivovara „Varionica“

-        „Kraš“, konditorska industrija stoljetne tradicije, tržišni lider u Hrvatskoj

-        Aerodrom Bratina, prvi privatni poslovni i sportski aerodrom u regiji

-        Svinjogojska farma Bratina

-        Ribnjaci Pisarovina.

Rijeka Kupa koja određuje našu južnu granicu najveći je pojedinačni turistički potencijal, koji sami i s partnerima razvijamo do cilja: cjelogodišnjih sportskih, zabavnih i društvenih aktivnosti.

Sama Općina je površinom najveća Općina Zagrebačke županije. Približno 3.500 stanovnika raspoređeno je u 14 naselja, gdje se tradicionalno bavi poljoprivredom, pretežno proizvodnjom mlijeka i mesa.

Ponosni na svoju tradiciju i utemeljeni u modernim postavkama rada, obrazovanja i poslovanja, organizirani smo u velikom broju Udruga, Klubova i ustanova te sa vrlo visokim postotkom uključenosti zajednički radimo na vlastitom razvoju.

Nadamo se da ste ovim sažetkom dobili osnovni uvid u razvojne potencijale i planove Općine Pisarovina – ugodnog mjesta za život!

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem

Općina Pisarovina

Načelnik, Tomo Kovačić

 

Poduzetnička zona Pisarovina MAPA,

 

Poduzetnička zona Velika Jamnička MAPA.

 

Osnovni podaci
Ime zone: Poduzetnička zona Pisarovina
Županija: Zagrebačka
Regija: Zagreb – Sjevernozapadna Hrvatska
Kontakt informacije
Ime kontakt osobe: Tomo Kovačić
Funkcija: Načelnik Općine Pisarovina
Kontakt adresa: Općina Pisarovina, Trg S. Radića 13, HR10451 Pisarovina
Telefon: 01/6291-197
E-mail: nacelnik@pisarovina.hropcina-pisarovina@zg.t-com.hr
Webpage: www.pisarovina.hr
Strateški položaj
Blizina urbanog centra km Zagreb, Karlovac, Velika Gorica
Naziv najbližeg urbanog centra Zagreb
Udaljenost od najbližeg urbanog centra 27 km – Zagreb, 28 km - Karlovac
Broj stanovnika urbanog centra (0-50.000, 50.001-100.000, 100.000-više) 100.000 i više
Udaljenost od autoceste (km) 13 km
Naziv/broj autoceste A1 Zagreb - Karlovac
Udaljenost od željeznice (km) 15 km
Udaljenost od međunarodne zračne luke (km) 25 km – Velika Gorica Pleso
Udaljenost od lokalne zračne luke (km) 25 km – Velika Gorica Pleso
Udaljenost od morske luke (km) 190 km - Rijeka
Udaljenost od riječne luke (km) 55 km - Sisak
Površina
Sveukupna površina zone (ha) 80 ha
Ukupna slobodna površina zone (ha) 36 ha
Slobodna površina u državnom vlasništvu (ha) 36 ha
Slobodna površina u privatnom vlasništvu (ha)  0
Ukupan broj parcela  (parcele prema zahtjevu investitora)
Ukupan broj slobodnih parcela  -
Dozvoljeno spajanje/razdvajanje parcela da/ne -
Proširenje zone
Moguće dodatno proširenje zone da/ne da
Ukupno moguće proširenje zone (ha) 10 ha
Proširenje zone površinom u državnom vlasništvu (ha) 10 ha
Proširenje zone površinom u privatnom vlasništvu (ha) ne
Planovi
Prostorni plan (donesen/nije donesen)
nije donesen: Kada će biti donesen prostorni plan? (datum) -
donesen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku III. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Pisarovina KLASA: 021-05/09-01/02, URBROJ: 238/21-01-09-8, Županijski Glasnik Zagrebačke županije 15/10
DPU (donesen/nije donesen)
nije donesen: Kada će biti donesen DPU? (datum) -
donesen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku -
UPU (donesen/nije donesen)
nije donesen: Kada će biti donesen UPU? (datum) -
donešen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku Izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Pisarovina, KLASA: 021-05/10-01/13, URBROJ: 238/21-01-10-12 Županijski glasnik Zagrebačke Županije 16/10
Odrednice gradnje
Min površina parcele (m2) 1.500 m2
Koeficijent izgrađenosti (%) 30%
Max iskoristivost površine (%) 50%
Max broj etaža 3
Max visina vijenca građevine (m) 8 m ili prema tehničkim karakteristikama građevine
Oblici vlasništva
Oblik vlasništva: Prodaja / Koncesija s pravom gradnje prodaja
Cijene
Cijena prodaje 1m2 (kn/m2) ZONA A Min 12 Eura/m2
Cijena prodaje 1m2 (kn/m2) ZONA B Min 6 Eura/m2
Transportna Infrastruktura
Prometnice: Izgrađene prometnice unutar zone da/ne da
Prometnice (ne): Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) Sve dozvole
Željeznica: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) postojeća =10 km od zone. Trasa u istraživanju sukladno Prostornom planu Zagrebačke županije =unutar zone.
Morska luka: naziv najbliže morske luke Grad Rijeka
Morska luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) Više od 10 km od zone
Riječna luka: naziv riječne luke Grad Sisak
Riječna luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) Više od 10 km
Zračna luka: naziv zračne luke Pleso
Zračna luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) Više od 10 km od zone
Komunalna Infrastruktura
Plin je dostupan (da/ne) ne
Plin (ne): Kada će biti dostupan? 2012. godine
Plin: naziv dobavljača Koncesionar Montcogin Plinara
Plin: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) Unutar zone
Plin: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) -
Plin: promjer plinske cijevi (mm) -
Plin: trenutni kapacitet m3/sat? -
Plin: moguće povećanje kapaciteta da/ne -
Plin: max mogući kapacitet nakon povećanja m3/sat -
Električna energija je dostupna da/ne da
Električna energija (ne): Kada će biti dostupna da/ne -
Električna energija: naziv dobavljača HEP
Električna energija: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) Unutar zone
Električna energija: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) da
Električna energija: kapacitet mW? 5 Mw
Električna energija: moguće povećanje kapaciteta da/ne Prema potrebi ulagača
Električna energija: max mogući kapacitet nakon povećanja -
Vodovod postoji? Da/ne da
Vodovod (ne): Kada će biti dostupan? -
Vodovod: naziv dobavljača Vode Pisarovina d.o.o.
Vodovod: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) Unutar zone
Vodovod: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) da
Vodovod: promjer vodovodne cijevi (mm) 200
Vodovod: trenutni kapacitet m3/sat? 20 l/sek 72 m3/sat
Vodovod: moguće povećanje kapaciteta da/ne da
Vodovod: max mogući kapacitet nakon povećanja ne
Kanalizacija postoji? Da/ne DA, u izgradnji
Kanalizacija (ne): Kada će biti dostupna? 2011. g.
Kanalizacija: dobavljač? Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o., KOMUNALNO PODUZEĆE
Kanalizacija: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) Unutar zone
Kanalizacija: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) da
Kanalizacija: trenutni kapacitet m3/sat? -
Kanalizacija: moguće povećanje kapaciteta da/ne -
Kanalizacija: max mogući kapacitet nakon povećanja -
Kanalizacija: pogon za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda (da/ne) da
Kanalizacija: pogon za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (da/ne) da
Telekomunikacijska infrastruktura je dostupna? Da/ne da, na zahtjev investitora
Telekomunikacije (ne): Kada će biti dostupna? -
Telekomunikacije: dobavljač -
Telekomunikacije: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) -
Telekomunikacije: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) -
Telekomunikacije: fiksna linija da/ne ne
Telekomunikacije: mobilna linija da/ne da
Telekomunikacije: ADSL (da/ne) da
Troškovi (bez PDV-a)
Komunalni doprinos za proizvodne namjene Do Xm visine (kn/m3) 21 kn / m3
Komunalni doprinos za proizvodne namjene Od Xm visine (kn/m3) 21 kn / m3
Komunalni doprinos za proizvodne namjene - otvorene površine (kn/m3) -
Komunalni doprinos za poslovne namjene Do Xm visine (kn/m3) 21 kn / m3
Komunalni doprinos za poslovne namjene Od Xm visine (kn/m3) 21 kn / m3
Komunalna naknada za proizvodne namjene (kn/m2) 4,7 kn / m2
Komunalna naknada za poslovne namjene (kn/m2) 4,7 kn / m2
Vodni doprinos za proizvodne namjene (kn/m3) 2,5 kn / m3
Vodni doprinos za poslovne namjene (kn/m3) 2,5 kn / m3
Vodna naknada za proizvodne namjene (kn/m3) -
Vodna naknada za poslovne namjene (kn/m3)            Varijabilni dio s pdv-om – 20,94 kn

Fiksni dio s pdv-om – 67,80 kn

Plin: kn/priključak -
Plin: kn/m3 -
Električna energija: kn/priključak -
Električna energija: kn/kW -
Vodovod: kn/priključak troškovi priključenja
Vodovod: kn/m3  10 kn / m3 PDV uključen
Kanalizacija: kn/priključak cjenik u izradi
Kanlizacija: kn/m3 cjenik u izradi
Otpad: industrijski kn/? (troška odvoza) -
Otpad: komunalni kn/? (troška odvoza) -

 

UPU Zone Pisarovina;

GRAFIKA DWG I PDF (NAMJENA, UVJETI GRAĐENJA, INFRASTRUKTURA, UVJETI GRAĐENJA) I TEKSTUALNI DIO PLANA ZBOG OPSEŽNOSTI NIJE MOGUĆE POSTAVITI NA WEB.

 

- GRAĐEVINSKA PODRUČJA, karte 1 do 35

G-1, GP-2, GP-3, GP-4, GP-5, GP-6, GP-7, GP-8, GP-9, GP-10,

GP-11, GP-12, GP-13, GP-14, GP-15, GP-16, GP-17, GP-18, GP-19, GP-20,

GP-21, GP-22, GP-23, GP-24, GP-25, GP-26, GP-27, GP-28, GP-29, GP-30,

GP-31, GP-32, GP-33, GP-34, GP-35