Prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Pisarovina.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

NACRT PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PISAROVINA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2029. GODINE

Općina Pisarovina u okviru zakonskih odredbi i drugih propisa uređuje pravila i procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u svom vlasništvu. Obveza Općine Pisarovina je urediti upravljanje i raspolaganje nekretninama donošenjem Strategije za razdoblje od 7 godina, a kojom se definiraju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja nekretninama pritom uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Općine Pisarovina.

Općina Pisarovina dužna je nekretninama u svom vlasništvu upravljati učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Pisarovina za razdoblje od 2023. do 2029. godine sadrži iduće elemente:

  • Uvodni dio
  • Važeće normativne okvire
  • Nadležna tijela i institucije
  • Načela upravljanja nekretninama
  • Analizu stanja i postojeće modele upravljanja
  • Viziju i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama
  • Analizu nekretnina Općine Pisarovina
  • Zaključni dio.

Strategijom upravljanja i raspolaganje nekretninama odredit će se strateška uloga nekretnina u čijem ostvarenju ciljeva će se donositi godišnji planovi upravljanja i raspolaganja koji isti će detaljno razrađivati utvrđene ciljeve i mjere za ispunjenje tih ciljeva.

***

Cilj provedbe savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim tekstom Strategije te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 04.09.2023. do 18.09.2023.,

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga: pisane primjedbe/mišljenja/prijedloge moguće je dostaviti na zadanom obrascu iz priloga i to elektroničkom poštom na e-mail: tajnistvo@pisarovina.hr.

***

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.


DOKUMENTI:
Obrazac za sudjelovanje
Nacrt prijedloga
Izvješće o provednom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću