OBAVIJEST korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina

 

 

 

 

 

U sklopu projekta za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Općina Pisarovina je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 20. rujna 2022. godine sklopila Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 351-04/22-20/173, URBROJ: 563-02-2/236-22-4) u okviru kojeg su nabavljene kante za otpad i to kante za papir (240l/plave – 600 kom.) te kante za staklo (120l/zelene – 500 kom). Ovim putem, Općina Pisarovina dostavlja iduću

OBAVIJEST

Svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pisarovina koji se nalaze u evidenciji plaćanja navedene usluge, mogu zadužiti kantu za papir i kantu za staklo u reciklažnom dvorištu (sajmište Pisarovina – k.č.br. 1904/4 — Karlovačka ulica, k.o. Pisarovina II,) u radno vrijeme reciklažnog dvorišta (utorak: 08.00 – 15.00, subota: 08.00 – 13.00).
Kante se daju korisnicima na korištenje bez naknade.
Napominjemo da će se prilikom preuzimanja popuniti obrazac zadužnice, budući da su kante u vlasništvu Općine Pisarovina, a bit će stavljene na raspolaganje korisnicima. Ljubazno molimo da pri preuzimanju ponesete osobnu iskaznicu ili drugi važeći dokument.

OPĆINA PISAROVINA


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Obavijest o preuzimanju kanti – papir i staklo