Javni poziv za provođenje PONOVLJENE usmene javne dražbe drvena građa

 

 

 

 

 

 

Na temelju Odluke Općinskog načelnika o provođenju ponovljene usmene javne dražbe za prodaju drvene građe (hrast) u vlasništvu Općine Pisarovina od 15. lipnja 2023. godine  (KLASA: 940-07/23-01/1, URBROJ: 238-21-2-23-4) Općina Pisarovina objavljuje

JAVNI POZIV

o provođenju ponovljene usmene javne dražbe za prodaju drvene građe (hrastovina)

u vlasništvu Općine Pisarovina

 

I.

Predmet prodaje je stara drvena građa (hrastovina) koja je ostala od Društvenog doma u Lučelnici, srušenog u potresu 29.12.2020.g. i to:

 

Opis stavke Količina Masa Jedinična cijena (eura) Procijenjena cijena (eura)
Greda 0,2 x 0,2 x 6,6 m 17 komada 4,48 m3 220,00 985,60
Greda 0,2 x 0,2 x 9 m 4 komada 1,44 m3 220,00 316,80
Greda 0,16 x 0,16 x 2,5 m 23 komada 1,47  m3 220,00 323,40
Rog 0,12 x 0,14 x 4 m 13 komada 0,87 m3 220,00 191,40
Grede + rogovi razni   cca 2,00 m3 150,00 300,00
UKUPNA POČETNA CIJENA (eura) 2.117,20

Napomena: Općina nije u sustavu PDV-a stoga se na iznos kupoprodajne cijene isti ne obračunava.

II.

Usmena javna dražba održati će se u četvrtak 29.06.2023. godine u 09,00 sati u prostoriji Vijećnice, suteren, na adresi Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina.

III.

Drvena građa se prodaje po principu „viđeno – kupljeno, bez garancija“ te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.

Pregled drvene građe omogućen je svakog radnog dana od 08,00 – 15,00 sati, na lokaciji Lučelnica, kod Društvenog doma, po prethodnoj najavi  na mob. 0993319101 ili br.tel. 016291197.

IV.

O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo za prodaju vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku javne dražbe.

Povjerenstvo vrši usmenu javnu dražbu na način da predsjednik Povjerenstva otvara javnu dražbu te upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja.

Drvena građa opisana u točki I. prodaje se samo i isključivo skupno, u cijelosti kao što je navedeno u točki I. ovo Javnog poziva. Nije moguća prodaja pojedinih stavki drvene građe.

Ponuditelji mogu nuditi cijenu za svu drvenu građu skupno opisanu u točki I. ovog Javnog poziva, poštujući utvrđenu početnu cijenu (2.117,20 eura).

Ako se za javnu dražbu prijavi samo jedan ponuditelj, Povjerenstvo može utvrditi njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Zapisnik o provedenoj javnoj dražbi s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Načelniku za koju isti donosi Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji drvene građe. Najmanji iznos povećanja usmene ponude za prodaju drvene građe iznosi 20,00 eura.

V.

U dražbi mogu sudjelovati  fizičke i pravne osobe.

VI.

 

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvišom cijenom

Ponuditelj koji uspije na javnoj dražbi dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15  dana od dana sklapanja ugovora.

VII.

Isporuka drvene građe izvršiti će se nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije sklapanja ugovora.

VIII.

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina na telefon 01/6291197.

 

OPĆINA PISAROVINA

KLASA: 940-07/23-01/1

URBROJ: 238-21-2-23-5

U Pisarovini, 15. lipnja 2023. godine


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Javni poziv za provođenje PONOVLJENE usmene javne dražbe drvena građa