SPORAZUM O RADNOM VREMENU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

OPĆINA PISAROVINA, OIB 36826343679, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina, koju zastupa općinski načelnik Tomo Kovačić i

 

EKO-FLOR PLUS d.o.o., OIB: 50730247993, Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, kojeg zastupa direktorica Marijana Palijan,  dana 11.4.2022. suglasno sklapaju

 

 

SPORAZUM O RADNOM VREMENU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 

 

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 01.10.2020. godine sklopile Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina, KLASA: 363-10/20-10/4, URBROJ: 238/21-04-20-1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da koncesionar, društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o., temeljem Odluke o davanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta u Općini Pisarovina, od dana 23. lipnja 2020. godine, upravlja reciklažnim dvorištem na k.č.br. 1904/4 — KARLOVAČKA ULICA, upisano u k.o. Pisarovina Il, zk.ul.br. 1904.

 

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će radno vrijeme reciklažnog dvorišta na lokaciji na k.č.br. 1904/4 — KARLOVAČKA ULICA, upisano u k.o. Pisarovina Il, zk.ul.br. 1904. biti utorkom od 08:00 – 15:00 sati i subotom od 08:00 – 13:00 sati.

 

Članak 3.

Ovaj sporazum stupa na snagu dana 11.4.2022.  i vrijedi do opoziva.

 

Članak 4.

Ovaj Sporazum sastavljen je u dva (2) istovjetna primjeraka od kojih svaka strana zadržava jedan (1) primjerak za svoje potrebe.

 

 

 

 

 

 

OPĆINA PISAROVINA                                                                                         EKO-FLOR PLUS d.o.o.

   općinski načelnik                                                                                                      direktorica

     Tomo Kovačić                                                                                                     Marijana Palijan