Natječaj – Poslovni prostor

 

NATJEČAJ PREUZMITE – OVDJE

 


J A V N I     N A T J E Č A J

 

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

 

 

 1. PREDMET ZAKUPA

            Predmet zakupa je poslovni prostor u vlasništvu Općine Pisarovina koji se nalazi u Društvenom domu Donja Kupčina, Donja Kupčina bb, izgrađen na k.č.br. 1531, zk.ul. 2544, k.o. Donja Kupčina, ukupne korisne površine 165 m2, koji se sastoji od tri prostorije s ulične strane, skladišnog prostora i sanitarnog čvora.

            Poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup u viđenom stanju.

 

 

 1. UVJETI NATJEČAJA
 2. Početna cijena:
 • početna cijena mjesečnog zakupa za navedeni poslovni prostor iznosi ukupno 500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave natječaja. Zakupnina se plaća u mjesečnim iznosima unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu. Uz zakupninu zakupnik plaća se troškove (električna energija, voda, komunalna i slivna naknada, odvoz smeća i drugo).
 1. Namjena:
 • Prostor je namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti (veleprodaja/maloprodaja). U poslovnom prostoru se mora zadržati namjena – djelatnost iz natječaja.
 • Prostor te zajednički uređaji i dijelovi zgrade upotrebljavaju se prema njihovoj namjeni te održavaju u urednom stanju i čuvaju od oštećenja.
 1. Rok:
 • Poslovni prostor iz točke I. daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.
 1. Ostalo:
 • Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine te ako se u svojoj prijavi na natječaj pozovu na to pravo.

 

 

III. PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Naziv tvrtke, sjedište i OIB odnosno ime, prezime, adresu i OIB za fizičke osobe;
 2. Izvod ili Rješenje o upisu u sudski ili registar obrtnika iz kojeg je vidljivo da je tvrtka (obrt) registrirana za obavljanje djelatnosti iz natječaja;
 3. Ponuđeni iznos zakupnine;
 4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 1.500,00 kuna na žiro račun Općine Pisarovina broj IBAN: HR0823900011833100004, sa svrhom uplate „JAMČEVINA“ i pozivom na broj 7706-OIB, model HR68. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina ponuditelja čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija će se zadržati i uračunuti u zakupninu. Ponuditelji mogu odustati od ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju imaju pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja od ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija gubi pravo na povrat jamčevine, a isto se primjenjuje i kad odustane od sklapanja ugovora ili ga ne sklopi u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru, odnosno ukoliko prilikom sklapanja ugovora o zakupu ne priloži jamstvo za uredno izvršenje ugovora;
 5. BON-2 ili SOL-2 kao dokaz o bonitetu i solventnosti ponuditelja (ne starija od 30 dana);
 6. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima (ne starija od 30 dana);
 7. Potvrdu Općine Pisarovina o podmirenim obvezama prema Općini Pisarovina (ne starija od 30 dana);
 8. Kratak Opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
 9. Dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje ugovora o zakupu (ukoliko isto postoji), sukladno čl. 6. st. 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18).

 

Sve zatražene isprave i dokazi mogu se dostaviti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.

Prije donošenja Odluke o odabiru, najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih dokumenata koji su traženi, a koja izdaju nadležna tijela, ako iste nije dostavio već pri samoj prijavi na natječaj.

Ponude koje su prispjele izvan roka za dostavu ponuda kao i ponude koje ne sadržavaju svu zatraženu dokumentaciju neće se razmatrati.

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE:

Ponuda se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno dostavom, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DRUŠTVENOM DOMU DONJA KUPČINA „

 

na adresu:

OPĆINA PISAROVINA

TRG HRVATSKIH VELIKANA 1

10451 PISAROVINA

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Pisarovina.

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

 1. OSTALO:

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora Općina Pisarovina ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini Pisarovina, osima ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja, a sve sukladno članku 4. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18). 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno čl. 4 st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18) mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Trošak solemnizacije Ugovora snosi zakupnik.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude bez navođenja razloga za isto.

Prilikom potpisivanja ugovora o zakupu , odabrani ponuditelj dužan je dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos godišnje zakupnine.

Za sva ulaganja trajne naravi u predmetni prostor (npr. centralno grijanje i sl.) potrebna je prethodna pisana suglasnost Općinskog načelnika.

Ponuđeni poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15h uz prethodnu najavu na broj: 01/6291-616.

 

 

KLASA: 372-03/21-30/4

URBROJ: 238/21-04-21-1

Pisarovina, 24. studenog 2021. godine

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Tomo Kovačić