• foto6
  • foto7
  • foto5
  • foto8
  • foto2
  • foto3
  • foto1
  • foto4

Vode - zakoni i propisi

Izvadak iz sudskog registra.pdf

Izjava o osnivanju.pdf

ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA IZDAVANJA SUGLASNOSTI.pdf

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA VODE PISAROVINA.pdf

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA.pdf

Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine",broj 153/09, 90/11 i 56/13)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine", broj 56/13")

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijene vodnih usluga pokriva("Narodne novine", broj 112/10)

Ureda o visini naknade za zaštitu vode("Narodne novine", broj 82/10, 83/12 i 151/13)

Uredba o visini naknade za korištenje voda("Narodne novine", broj 82/10, 83/12 i 10/14)

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE.pdf

ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA ISKLJUČENJA I PONOVNOG UKLJUČENJA KORISNIKA U VODOOPSKRBNI SUSTAV.pdf

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA.pdf