Turistička članarina

 

Obveza plaćanja članarine turističkim zajednicama kao i obveza sastavljanja konačnog obračuna i plaćanja predujmova tijekom godine obavlja se prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN br. 152/08., 88/10. i 110/15.)

Članarinu turističkim zajednicama obvezne su plaćati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti označene šiframa djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji 2007. -NKD 2007.(NN 58/07. i 72/07.)

Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
 2. Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.
 3. Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice grada ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.
 4. Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.

Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu.
 2. Osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost.
 3. Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.
 4. Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.
 5. Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.

Prema članku 12. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području grada, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.
 2. Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području grada, gdje se obavlja djelatnost.

Prema članku 15. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

(1) Pravna i fizička osoba dostavlja Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 11. ovoga Zakona, posebno za sjedište pravne i fizičke osobe i za poslovne jedinice za svako naselje razvrstano u turistički razred.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka pravna i fizička osoba dostavlja na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnoviciza obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09).

(3) O izboru načina i obračuna plaćanja članarine iz stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba dužna je pisano izvijestiti Poreznu upravu do 10. siječnja teku će godine.

Primatelj: Državni proračun

Broj računa primatelja: HR871001005 1733127159

Model: 67

Poziv na broj primatelja: upisuje se OIB obveznika

Opis plaćanja: uplata turističke članarine za razdoblje...

Turistička članarina se plaća mjesečno tijekom godine. Ako je obveznik obavljao djelatnost u cijelom poreznom razdoblju, plaća članarinu u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Ako je obavljao djelatnost u dijelu poreznog razdoblja, tada plaća članarinu u mjesečnim svotama utvrđenim dijeljenjem utvrđene obveze za prethodnu godinu podijeljenu s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti iskazanoj u rednom broju VII. obrasca TZ.

Mjesečni predujam članarine uplaćuje se do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Dostavljanje Obrasca TZ:

– Obveznici plaćanja članarine pravne osobe i podružnice pravnih osoba Obrazac TZ podnose ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu te pravne osobe zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do 30. travnja iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

– Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun. U slučaju da obveznik plaćanja članarine nije u obvezi podnošenja Prijave poreza na dohodak, Obrazac TZ podnosi najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

– Uz Obrazac TZ obveznici plaćanja članarine dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnim obračunu (red. br. 5. Obrasca TZ), ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunato.

Obrazac TZ

Prema Zakonu o članarinama građani koji ostvaruju prihod od iznajmljivanjaplaćaju članarinu na ukupno ostvaren prihod. Obračun turističke članarine obračunava se na način da se ukupno ostvaren prihod množi s koeficijentom razreda turističkog mjesta te se umjesto znaka jednakosti (=) upiše %.

Za obveznike prve skupine - za pružanje usluge smještaja (prema čl. 4.) stope su određene prema čl.9 (NN 110/15):

RAZRED A B C D
koeficijent 0,1700 0,1564 0,1360 0,1224

Iznajmljivači na području Općine Pisarovina plaćaju članarinu po stopi za razrede C (Pisarovina) i D (ostala naselja u Općini Pisarovina).

Link : Zakon o turističkim članarinama