• foto8
 • foto1
 • foto5
 • foto4
 • foto6
 • foto3
 • foto7
 • foto2

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“

VEL. JAMNIČKA 1

10451 PISAROVINA

Na temelju čl. 41. Zakona o radu (NN  br 149/09,61/11,82/12, 93/14), članak 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13),čl.45. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  dana  13.04.2015. godine objavljuje

JAVNI  POZIV

za prijem asistenta ( rad s djetetom s poteškoćama u razvoju)u Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, na određeno vrijeme u trajanju do 10 mjeseci i to:                                                            

1 nezaposlena  osoba do 29 godina sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju ili s prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja

Osim uvjeta tražene struke i stupnja obrazovanja kandidati moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:        

- da su prijavljeni u evidenciji  nezaposlenih  pri nadležnoj službi  za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje dvadeset četiri  mjeseca                                                                                                                           

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.                                                                        

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku svjedodžbe ili diplome
 • potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak , odnosno da nije pravomoćno osuđen, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.           

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji  neurednih prijava  biti pozvani  na dopunu prijave.                                                                                 Ugovor  će se sklopiti  s  kandidatom čije uključenje u program odobri  HZZ, sukladno svojim  pravilima, odnosno mjerama za poticaje zapošljavanja.                                           Prije sklapanja ugovora  izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj  zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje  traženih poslova .                                                       Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:  Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Prijava za asistenta u vrtiću.“

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mladen Jakolić

JAVNI POZIV.pdf