• foto8
  • foto6
  • foto4
  • foto1
  • foto2
  • foto3
  • foto5
  • foto7

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“

VEL. JAMNIČKA 1

10451 PISAROVINA

Na temelju čl. 41. Zakona o radu (NN  br 149/09,61/11,82/12, 93/14), članak 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13),čl.45. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  dana 02.02.2015.godine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci i to:                               -1 stručni prvostupnik  predškolskog odgoja

Osim uvjeta tražene struke i stupnja obrazovanja kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:      

-da su prijavljeni u evidenciji  nezaposlenih  pri nadležnoj službi  za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana,                                                               -da nemaju više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.                                                                        

Uz pisanu prijavu kandidati obavezno prilažu:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak , odnosno da nije pravomoćno osuđen , ne starije od 6 mjeseci

- uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.           

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji  neurednih prijava  biti pozvani  na dopunu prijave.                                                                                 Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad biti će sklopljen sa kandidatom čije uključenje u program odobri  HZZ, sukladno svojim pravilima.                                                       Prije sklapanja ugovora  izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj  zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.                                 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje.“

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:                                                                                                                                                                          

Mladen Jakolić