• foto8
  • foto6
  • foto3
  • foto5
  • foto4
  • foto1
  • foto2
  • foto7

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića  raspisuje dana 08.09.2014.

                                                        NATJEČAJ

                                    ZA  RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

 

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica  s položenim  stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka  radnice s produljenog  rodiljnog dopusta

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

- Dokaz o  hrvatskom državljanstvu

- Životopis

- Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

- Potvrdu o položenom stručnom ispitu

- Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja . Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Natječaj  za radno mjesto objavit će se na HZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina i Dječjeg vrtića.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pisarovina, 05.09.2014.                                                   

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić