• foto3
  • foto4
  • foto5
  • foto7
  • foto2
  • foto8
  • foto1
  • foto6

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN  broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10 / 97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „ Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće  Dječjeg vrtića na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06.05.2014. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i

- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl. 25, stavak 2.)

b) potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak Čl. 25., stavak 4.)

- domovnicu

- životopis s opisom dosadašnjeg rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina, s naznakom „Za natječaj za ravnatelja“ u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana  od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Predsjednik Upravnog vijeća

Mladen Jakolić

natječaj.pdf