• foto6
  • foto5
  • foto1
  • foto3
  • foto8
  • foto4
  • foto7
  • foto2

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

KLASA: 118-01/16-10/1

URBROJ: 238/21-02-16-1

Pisarovina, 13. siječnja 2016. godine

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pisarovina za 2016. godinu (KLASA:131-01/16-10/1, URBROJ: 238/21-04-16-1) objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

            Prima se polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno) u Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina i to:

- 1 (jedan polaznik); stupnja obrazovanja – srednja stručna sprema ekonomske struke

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 – u nastavku teksta: ZSN).

            Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN. Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prava i obveze polaznika i Općine biti će uređeni ugovorom.

            Općina ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.

            Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

            Prijavama je potrebno priložiti:

            - kratki životopis,

            - običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,

            - običnu presliku osobne iskaznice,

            - izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

            - običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starija od tri mjeseca,

- običnu presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, ne starija od mjesec dana,

            - običnu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili radne knjižice kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starija od mjesec dana.

            Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika dokumenata priloženih prijavi.

            Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.

            Primanje polaznika u Općinu Pisarovina provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg Općina odabere biti će predložen Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

            Prijave se podnose na adresu: Općina Pisarovina (za stručno osposobljavanje za rad), Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina, s naznakom „Za stručno osposobljavanje“, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Burza rada), na internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr i na oglasnoj ploči Općine Pisarovina.

Pročelnica

Ivana Vuksan, dipl.iur.

JAVNI POZIV.pdf