• foto6
  • foto8
  • foto1
  • foto3
  • foto7
  • foto2
  • foto4
  • foto5

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pisarovina za 2016. godinu (KLASA:021-05/15-01/26, UR.BROJ:238/21-01-15-12; dalje u tekstu: Program) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Pisarovina, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/15-01/104, URBROJ: 525-07/0882-15-2) dana 04. siječnja 2016. godine,  objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Pisarovina za 2016. godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013. godine) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Pisarovina u 2016. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. Subvencija za umjetno osjemenjivanje stoke
Potpora će se odobriti korisniku za umjetno osjemenjivanje stoke.
Korisnik potpore mora imati prijavljeno prebivalište na području Općine Pisarovina te njegovo domaćinstvo mora imati uredno podmirene sve obveze prema Općini Pisarovini i to po svim osnovama.
Iznos sredstava potpore za prvo umjetno osjemenjivanje grla iznosi 200,00 kn godišnje, a godišnjeg ograničenja iznosa odnosno broja grla za čije osjemenjivanje se potpora odobrava, po korisniku potpore nema.

2. KORISNICI POTPORA
Korisnici sredstava potpore jesu poljoprovrednici s prebivalištem na području Općine Pisarovina, nemaju dugovanja prema Općini Pisarovina te ispunjavaju i druge uvjete uz ovog javnog poziva.

3. IZNOS POTPORE
Iznos sredstava potpore za prvo umjetno osjemenjivanje grla iznosi 200,00 kn godišnje, bez ograničenja potpore u odnosu na broj grla.

4. POSTUPAK DODJELE POTPORE
Potpore iz članka 4. Programa se isplaćuju izravno pravnoj ili fizičkoj osobi koja je korisniku potpore pružila odnosno izvršila uslugu za koju se potpora dodjeluje, a temeljem ispostavljenog računa i popisa korisnika potpore.
    Prije isplate potpore na način iz stavka 1. ovog članka, za svakog korisnika u bazi podataka Općine Pisarovina provjerava se iznos prethodno dodijeljene potpore tijekom tekuće godine, podmirenje financijskih obveza domaćinstva korisnika potpore prema Općini Pisarovina te mjesto prebivališta korisnika potpore uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- popunjen propisani obrazac zahtjeva
- preslika osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je vidljivo prebivalište podnositelja zahtjeva
- izjava o korištenim potporama male vrijednosti
- potvrda o podmirenju svih financijskih obveza prema Općini Pisarovina
(Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac zahtjeva nalaze se u prilogu ovog Poziva).

6. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev se sa cjelokupnom dokumentacijom predaje izravno pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu za koju se potpora dodjeljuje, te ju je dužna proslijediti Općini Pisarovina, a sredstva će se isplatiti pod uvjetom da je korisnik potpore podmirio sve financijske obveze prema Općini Pisarovina.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava,  a najkasnije do 31.12.2016. godine.

Nepotpuni ili nepravodobi zahtjevi neće se razmatrati.

KLASA:320-22/16-10/1
URBROJ:238/21-04-16-1
Pisarovina, 04. siječnja 2016. godine

    OPĆINSKI NAČELNIK

Tomo Kovačić