• foto7
  • foto4
  • foto5
  • foto6
  • foto2
  • foto8
  • foto3
  • foto1

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

 

                

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                                                                            

 
OPĆINA PISAROVINA                                                        

TRG STJEPANA RADIĆA 13

OPĆINSKO VIJEĆE

 

           Na temelju članka 10.  Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pisarovina  ("Glasnik Zagrebačke županije " broj 9/09 i „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 6/15), Općinsko vijeće Općine Pisarovina  upućuje dana 20. listopada 2015. godine

J A V N I     P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove

Savjeta mladih Općine Pisarovina

Članak 1.

           Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Pisarovina (u nastavku teksta: Savjet mladih ).

          Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog  vijeća Općine Pisarovina  koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život  Općine Pisarovina.

Članak 2..

           Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih predlažu se  osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Pisarovina, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

           Članove Savjeta mladih bira Općinsko  vijeće Općine Pisarovina  na vrijeme od tri godine.

Članak 3.

          Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature iz prethodnog stavka neformalna skupina mladih, to mora biti skupina od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura, dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

          Prilikom predlaganja kandidata predlagatelji moraju imati u vidu što širu i ravnomjerniju zastupljenost različitih godišta oba spola.

                                                                         Članak 4.

         Prijedlozi kandidata za članove savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže slijedeće podatke:

$1-        naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

$1-        podaci o kandidatu ( ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),

$1-        obrazloženje prijedloga.

       Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

       Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu  Općine Pisarovina. Uz prijedlog se podnosi očitovanje o prihvaćanju kandidature. Navedeni propisani obrasci  se mogu podići   u tajništvu  Općine Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, u radno vrijeme od 08:30 do 15:30 h, a dostupni su i na internetskim stranicama Općine Pisarovina.

Predlagatelj je uz obrazac dužan priložiti:

     - dokument  iz kojeg je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (starosna dob od 15-30 g.) a što mogu dokazati : uvjerenjem Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starijem od šest mjeseci, preslikom rodnog lista,  preslikom domovnice kandidata i sl.

       - dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva ( izvadak iz odgovarajućeg registra).      

Članak 5.

       Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

                                                                       Članak 6.

       Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pisarovina dostavljaju se na adresu: Općina Pisarovina, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća, Trg Stjepana Radića 13, s naznakom : „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Pisarovina“, najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva na Internet stranici Općine Pisarovina (www.pisarovina.hr) i u Službenim novinama Općine Pisarovina.

                                                                  Članak 7.

      Od upućivanja ovog Javnog poziva pa do dana  izbora članova Savjeta mladih ne može proći manje od 30 niti više od 60 dana.

KLASA:021-05/15-01/25

URBROJ:238/21-01-15-6

Pisarovina,  20. listopada 2015. godine

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA

 

                                                                             Tomo Smolković 

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA SAVJET MLADIH.pdf

obrasci:

OČITOVANJE UZ PRIHVAĆANJE KANDIDATURE.docx

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA MLADIH.docx

OBRAZAC OBRAZLOŽENJA.docx