• foto5
  • foto6
  • foto8
  • foto7
  • foto4
  • foto2
  • foto1
  • foto3

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

            Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)  i članka 40. st. 4. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“  br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinski načelnik donosi slijedeću

O D L U K U

o subvencioniranju prijevoza studenata

za šk.god. 2015/2016.

 

I.

 

          Redovnim studentima s područja općine Pisarovina za šk.god. 2015/2016. subvencionirati će se 75 % troškova mjesečne pokazne karte za javni prijevoz kojeg obavljaju prijevoznici Samoborček d.o.o., Autoturist Samobor d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET.

Navedeno subvencioniranje može se koristiti samo za jednog prijevoznika a odnosi se na razdoblje od 01.10. do 31.12.2015. godine.

         

II.

          S navedenim prijevoznicima sklopiti će se Ugovor  o subvencioniranju javnog prijevoza studenata.

III.

          Pravo na subvenciju prijevoza ostvaruju svi redovni studenti 1.,2., 3., 4. i 5. godine fakulteta a koje pravo moraju dokazati potvrdom o redovnom upisu na fakultet. 

IV.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama općine Pisarovina“.

KLASA: 402-07/15-70/5

URBROJ: 238/21-04-15-1

Pisarovina, 18.  rujna 2015.

NAČELNIK OPĆINE PISAROVINA

Tomo Kovačić, v.r.

ODLUKA.pdf