• foto7
  • foto8
  • foto3
  • foto1
  • foto5
  • foto6
  • foto4
  • foto2

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)  i članka 40. st. 4. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinski načelnik donosi slijedeću

O D L U K U

o subvencioniranju prijevoza studenata

za šk.god. 2014/2015.

 

I.

 

          Studentima s područja općine Pisarovina subvencionirati će se 75 % troškova mjesečne pokazne karte za javni prijevoz kojeg obavljaju prijevoznici Samoborček d.o.o., Autoturist Samobor d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZET.

Navedeno subvencioniranje može se koristiti samo za jednog prijevoznika a odnosi se na razdoblje od 01.10. do 31.12.2014 godine.

         

II.

          S navedenim prijevoznicima sklopiti će se Ugovor  o subvencioniranju javnog prijevoza studenata.

III.

          Pravo na subvenciju prijevoza ostvaruju svi redovni studenti 1.,2., 3., 4. i 5. godine fakulteta a koje pravo moraju dokazati potvrdom o redovnom upisu na fakultet. 

IV.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama općine Pisarovina“.

KLASA: 402-07/14-70/6

URBROJ: 238/21-04-14-1

Pisarovina, 28. kolovoza 2014.

NAČELNIK OPĆINE PISAROVINA

 Tomo Kovačić