• foto5
  • foto7
  • foto3
  • foto6
  • foto8
  • foto1
  • foto2
  • foto4

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

           

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 OPĆINA PISAROVINA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA:112-03/14-30/1

URBROJ: 238/21-04-14-1

Pisarovina, 06. lipnja 2014. godine

v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Pisarovina, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto SAVJETNIK (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika uslijed korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN- om nije drugačije određeno. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

-  najmanje 3.g. radnog iskustva na pravnim poslovima

-  položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (obična preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti običnu presliku domovnice)

- običnu presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanja uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim oglasom

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- običnu presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obična preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- običnu presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- običnu presliku dokaza o položenom državnom stručnom ispitu

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službuprema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i običnu presliku rješenja o priznatom statusu, odnosno običnu presliku potvrde o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Općine Pisarovina (www.pisarovina.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Pisarovina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Općina Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijave se mogu dostavitii osobno na prethodno navedenu adresu.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

v.d. PROČELNIKA

Ivana Vuksan, dpl.iur.

PODACI VEZANI UZ OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PISAROVINA NA RADNO MJESTO: SAVJETNIK – 1 izvršitelj

OGLAS