• foto5
 • foto7
 • foto4
 • foto1
 • foto3
 • foto8
 • foto6
 • foto2

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

                    Na temelju članka 391., st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  („Narodne Novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 153/09 i 143/12), članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) te Odluke Općinskog vijeća Općine Pisarovina o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Lijevom Sredičkom („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 4/14) raspisuje se

NATJEČAJ 

za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog

zemljišta u Lijevom Sredičkom

 1. Predmet ovog natječaja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Pisaroivna ukupne površine 7.319 m2 u k.o. Lijevo Sredičko i to sljedećih katastarskih čestica:

  - k.č.br. 635, oranica Polje upisana u zk.ul. 1521, površine 134 čhv,

  - k.č.br. 636/2, oranica Polje, upisana u zk.ul. 742, površine 136 čhv,

  - k.č.br. 646/1, livada Čardak, upisana u zk.ul. 1074, površine 1127 čhv,

  - k.č.br. 643, oranica Polje, upisana u zk.ul. 510, površine 579 čhv,

  - k.č.br. 644, oranica Čardak u polju, zk.ul. 57, površine 57 čhv.

  Navedene katastarske čestice daju se u zakup kao cjelina.

2.   Nekretnine koje se daju u zakup su športsko-rekreativne namjene i predviđene su za obvezno postavljanje pokretne radnje za pružanje ugostiteljskih usluga i usluga trgovine na malo prehrambenim proizvodima, sa sljedećim obvezama zakupoprimatelja:

1. pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga najmanje u periodu od 01.06.-30.09. tekuće godine

2. čišćenje i održavanje zakupljenih površina;

3. košnja trave;

4. postavljanje 2 kemijska WC-a.

3. Početna cijena zakupa određuje se u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje.

Zakup se daje na 2 (dvije) godine, računajući od potpisivanja ugovora o zakupu.

Zakupnik nekretnine preuzima u viđenom stanju odmah nakon potpisivanja ugovora o zakupu.

4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude koja ispunjava sve uvjete iz natječaja je najviša ponuđena cijena zakupa.

5. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe (obrtnici) registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti.

6. Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od

početnog iznosa mjesečne zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Pisarovina IBAN: HR7123400091833100004 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., model 68, poziv na broj 7706-OIB uz naznaku:“jamstvo za ponudu – zakup“.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

7. Pisana ponuda mora sadržavati:

a). ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno naziv i sjedište tvrtke pravnog subjekta, OIB,

b). presliku rješenja o upisu u trgovački registar, obrtni registar ili drugi strukovni registar, kao dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje traženih djelatnosti,

c). ponuđeni godišnji iznos zakupa i ponuđeni iznos zakupnine za period od 2 godine,

d). dokaz o uplati jamčevine,

e). potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj, ne starija od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj kopiji

f). potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Pisarovina (izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina),

g). presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom.

8. Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.

9. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

10. Ponuda za natječaj se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom:“Ponuda za zakup građevinskog zemljišta – ne otvaraj“, osobno ili poštom na adresu: Općina Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina.

11. Neće se provesti javno otvaranje ponuda. O rezultatima natječaja svi ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude, na način da će im poštom biti dostavljena odluka i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

12. Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. Dodatne informacije u vezi predmeta natječaja mogu se dobiti na adresi Općine Pisarovina ili na telefon br. 01/6291-197.

U Pisarovini, 04.06.2014. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomo Kovačić

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u Lijevom Sredičkom 2014/2015.pdf