• foto5
  • foto1
  • foto7
  • foto6
  • foto8
  • foto3
  • foto2
  • foto4

ODABERI KATEGORIJU

link-svelink-opcinalink-komunalnolink-sportlink-muzej
link-turizamlink-udrugelink-mladilink-vrti

            Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)  i članka 40. st. 4. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinski načelnik donosi slijedeću

O D L U K U

o produženju subvencioniranja prijevoza

studenata za šk.god. 2013/14

 

 

I.

 

          Redovnim studentima 1., 2., 3., 4. i 5. godine fakulteta, s područja općine Pisarovina, Općina produžava subvencioniranje 75 % troškova javnog prijevoza za fakultetsku godinu 2013/14, a subvencioniranje se odnosi na razdoblje od 01.05. do 30.06.2014. godine za prijevoznike Samoborček d.o.o. i Autoturist Samobor d.o.o.

          Studentima koji ne koriste uslugu naprijed navedenih prijevoznika već samo uslugu prijevoznika Zagrebački holding d.o.o. , Podružnica ZET, Općina Pisarovina će također subvencionirati 75 % cijene mjesečne pokazne karte navedenog prijevoznika za isto razdoblje.   

II.

          S navedenim prijevoznicima sklopiti će se Anex Ugovora za subvencioniranje javnog prijevoza.

III.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama općine Pisarovina“.

 

KLASA: 402-07/13-70/10

URBROJ: 238/21-04-14-3

Pisarovina, 24. travnja 2014.

                                                                                  NAČELNIK OPĆINE  

                                                                                        PISAROVINA

 

                                                                                     Tomo Kovačić, v.r.