• foto7
 • foto3
 • foto2
 • foto6
 • foto4
 • foto5
 • foto8
 • foto1

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/18

Zahtjevi za upis primat će se od 18.04. 2017. do zaključno 05.05.2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

-        10-satni redovni program

-        program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)

-        program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.eu

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 11.05.2017.godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Pisarovina, 13.04.2017.                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                                                   Mladen Jakolić

Kriteriji upisa.doc

Zahtjev za upis u dječji vrtić.doc

Zahtjev za upis u program predškole.docx

Zahtjev za upis u igraonicu.doc

     DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“

     VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića "Potočić Pisarovina“ dana 08.08.2016. donosi

ODLUKU

ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme na godinu dana

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
 • Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
 • Životopis,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je do 19.08.2016.godine . Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                              

                                                                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                                                          Mladen Jakolić